Smlouva o zprostředkování kontaktů na zájemce o finanční produkty

Jakub Hnát – zuli.cz,

IČO: 03753734

tel.: 608 389 219

email: info@zuli.cz

a

vaše jméno a příjmení, vaše sídlo firmy nebo adresa

IČO / OP:  Vaše identifikační číslo nebo číslo občanského průkazu

telefon:  Váš mobilní telefon nebo pevná linka

email:  Vaše emailová schránka

uzavírají Smlouvu o zprostředkování číslo  xxxxxx   dle § 2445 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

1. Tipař se zavazuje, že bude na území České republiky zprostředkovávat pro  zuli.cz  kontakty na zájemce o úvěr. Tipař není oprávněn nabízet konkrétní finanční produkty ani uzavírat smlouvy.

2. Za tuto činnost tipaři náleží provize za každý podepsaný a čerpaný úvěr sjednaný se žadatelem na základě kontaktu předaného tipařem a to: za úvěr 100 000 Kč – 200 000 Kč provize 3 500 Kč, za úvěr 200 001 Kč – 300 000 Kč provize 5 000 Kč, za úvěr 300 001 Kč – 500 000 Kč provize 6 500 Kč, za úvěr 500 001 Kč – 1 000 000 Kč provize 8 000 Kč, za úvěr nad 1 000 001 Kč provize 11 000 Kč za každých 1 000 000 Kč.

3. Provize bude vyplacena na bankovní účet tipaře do posledního dne následujícího měsíce po měsíci ve kterém žadatel předaný tipařem čerpal úvěr.

4. Tuto Smlouvu je možné ukončit výpovědí bez uvedení důvodu s 15ti denní výpovědní dobou, která začíná dnem doručení druhé straně.

5.  Tato Smlouva se řídí platným právním řádem České republiky, především zákonem č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku.

6.  Jakákoli dodatečná ujednání a změny Smlouvy mohou být učiněny pouze písemným dodatkem.

7.  Tato Smlouva byla sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž náleží každé straně jedno.

Datum a podpisy obou stran